Privacyreglement Franciscus Huis Weert B.V.

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Franciscus Huis Weert B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Franciscus Huis Weert B.V. de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Franciscus Huis Weert B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Franciscus Huis Weert B.V. vindt privacy belangrijk. Daarom geeft Franciscus Huis Weert B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Franciscus Huis Weert B.V. expliciet om toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Franciscus Huis Weert B.V. gebruikt en het doel van het gebruik Franciscus Huis Weert B.V. verwerkt (mogelijk)

persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Franciscus Huis Weert B.V. of via het contactformulier contact met ons opneemt. Franciscus Huis Weert B.V. verzamelt bedrijfsnaam, naam/contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres, mobiele nummer, fax, straat, huisnummer, postcode en plaats. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Franciscus Huis Weert B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Franciscus Huis Weert B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Franciscus Huis Weert B.V. organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Franciscus Huis Weert B.V. met u heeft gesloten;
 • U daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Franciscus Huis Weert B.V. verwerkt persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Franciscus Huis Weert B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Alle persoonsgegevens worden door Franciscus Huis Weert B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:
  • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Franciscus Huis Weert B.V. om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor franciscushuisweert.nl hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Franciscus Huis Weert B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • Franciscus Huis Weert B.V. heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Franciscus Huis Weert B.V. hanteert de wettelijke bewaartermijn, waarna de gegevens vernietigd worden.

5. Rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als u gebruik wilt maken van de rechten, dan kunt u dit per email: info@franciscushuisweert.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Franciscus Huis Weert B.V..

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van persoonsgegevens kunt u contact met Franciscus Huis Weert B.V. opnemen en probeert Franciscus Huis Weert B.V. er samen met u uit te komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Franciscus Huis Weert B.V. ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Franciscus Huis Weert B.V..

Privacyreglement Franciscus Huis Weert B.V. versie juni 2018